Identitat Visual del ‘PNM, Pla de Noves Millores’

La identitat desenvolupada pel PNM consta d’una marca genèrica i de 4 submarques específiques, una per cadascuna de les zones d’actuació del pla.